Litter "F" Manchzhury, dob 01.07.2018, SIR - Vladika Manchzhury, DAM - Zhivitsa Manchzhury
Aug 10–Dec 25, 2018
Natalia Khomyak (Owner)
Asma Khan