เสมา เกมส์ ครั้งที่ 2 10/5/2565
May 10
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (Owner)
ราเมศน์ โสมแสน