2563-07-13 จัดนิทรรศการร่วมกับชุมชน การประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)
Jul 13, 2020
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
น้ำฝน สีฟ้า