2017 ඔක්තෝම්බර් මස 14 දින සවස 8.00 සිට පසුදා රාත්‍රී පහන් වන තුරු කොළඹ විජේරාම මාවතේ පිහිටි අන්තර්ජාතික විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී සිදුකලා වූ මහා අරියවංශ සුත්‍ර දේශනාව
Oct 14, 2017
Medamawatha (මැදමාවත) (Owner)
Anurudhdha Siriwardhana