วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัต ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง เลขานุการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติศูนย์ฯ ชัยนาท หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินเดินชมสถานที่ภายในศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท เช่น โรงเรือนอนุบาลควบคุมความชื่น ผักออแกร์นิก ฐานเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทดลองการปลูกข้าวในวงบ่อ ฐานการเรียนรู้เห็ด ฐานการเรียนรู้เรื่องตาล นอกจากนี้ศูนย์การศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ในการเยี่ยมชมสวนส้มโอขาวแตงกวา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าของชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมของศูนย์การศึกษาฯ ชัยนาท
Aug 13, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)