Rope Access
Feb 25–Mar 14, 2018
Trung tâm huấn luyện an toàn Dương Luân (Owner)
Ca Thanh