Shri Kantha Sashti Pooja Celebrations 2018 - Day 3
Nov 10, 2018
Gallery Veltech, Chennai (Owner)
Veltech Deemed to be University