พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 ธ.ค. 2561
Dec 18, 2018
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
218 ยุภาพร หล่าไธสง คณิตศาสตร์62
คุณครูปาริชาต ทุมสิทธิ์
ศศิธร สอนทุย
สมภพ คนเที่ยง
Anny. Jona
วสันต์ เสี้ยมแหลม