อบรมแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
Mar 8–15, 2018
ศึกษานิเทศก์ eportfolio (Owner)
นายวสุภัทร กุลเมือง
ประไพพิศ เกษพานิช