2024-01-21: Hình ảnh Lễ mừng Kim Khánh Tv Mẹ Thiên Chúa
Jan 20 – 21
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Khoa Nguyen anh
Dung Vu
Minh Thuỳ