ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ ๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษากับนักเรียน ในช่วงการเปิดภาคเรียน
Jul 5–9
Kanyarat Malayaporn (Owner)
น.ส.ฐิตาภา ศรีสุข