Skolai 110
May 3, 2019
Dekšāru Pamatskola (Owner)
Airita Veipa