SVNM 112 Annual Function 2020
Jan 27–Feb 11, 2020
Shri Vadnagara Nagar Mandal Mumbai (Owner)
V.S. Dave
Rajiv Dholakia
Nalinkant Vatsaraj.
vipul vaidya
umank tripathi