Dec 17 2017 Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Cầu Nguyện cho Cha Cố Toma Đỗ Thanh Hà.
Dec 17, 2017
William Nguyen (Owner)
Anthony Nguyen