Litter "T" Manchzhury, dob 09.06.2018, SIR - Zhenih Zavidniy Manchzhury, DAM - Horoshka Syberia
Jul 17, 2018
Natalia Khomyak (Owner)
Animals And Ocean Creatures