DH TQLC Santa Ana2019 I
Jul 13–15, 2019
Nhan Tran (Owner)
Đương Nguyễn Bá
Quyen Nguyen
Giang Phan
Thang Le
Hoà Trần
Cong Ha
Tony Tran
Phuong Hong