การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนลาซาล ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพระเมตตา โรงเรียนลาซาล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
Feb 23
lasalle school (Owner)
2021 คนกาก
สุชาดา นิ่มนวล
ณัฐธิดา แสงหิรัญ