Cộng đoàn Düsseldorf dâng hoa tháng Đức Mẹ 19.05.2019
May 19, 2019
Giáo Đoàn La Vang (Owner)
Hai Tran
Peter J
vh N