Vivekananda Navaratri 2020 – Day 2 (Photos)
Feb 7, 2020
Sri Ramakrishna Math Chennai (ramakrishnamath) (Owner)
Apavargananda Swami
Kadapa Ramakrishna Math
Swami Vimokshananda Puri