โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานเพื่อการจบหลักสูตรตามกำหนด(เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19
Jun 17, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นราธิป เจียมสงวน