ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนคุณภาพ วันที่19มิ.ย.64
Jun 18–19
ประชาสัมพันธ์ เลย เขต ๒ (Owner)
วิภาวดี แก้ววะดี
Jakjaan Nati
FRAME ICS
นายวิชัย ไชยคีนี
Puridar Yuwarachoth
กัมปนาท ศรีเชื้อ
Manit Punopas
ประยูร อรัญรุท