งานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๗ 7 th CRU QA DAY ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
Apr 23–25, 2019
ภัทราพร นิกรติณชาติ (Owner)
QA-web CRU
ประเสริฐ ฉิมท้วม
jaruda01