Flag Hoisting at Times Square - 2023 Selected
Aug 15 – 18, 2023
FIA Photo (Owner)
Drashti Vyas
Ankit Parmar
Himanshu Gupta
Mahesh Prajapati
Teruko Ninomiya
Rohit Korat
Komal sujir