การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ "การนำเสนอการถอดบทเรียน ฯ" ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565
Mar 29
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สุรชัย กัลป์ชัย
Thongmuan Leekok
Supairi Supairi
วารุวร สาระทัศนานันท์