2563-12-29 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่
Dec 28–29, 2020
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
bonchuen daorueang
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
นางสาวดวงเดือน ชนะงาม
ลิขสิทธิ์ ชื่นชม
สุภาวดี ไชยช่วย
ธีราพรรณ สุตะพันธ์
นางนาตยา แสงใสย์
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริประภา แฝงเมืองคุก