กิจกรรมฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ (5 พฤศจิกายน 2564)
Nov 6
admin Picture (Owner)
ฤทธิชัย สีวงศ์สา
Chayanat Chomphunut
Sun_ 2006
ณัฐชยา แก่นบุญ
ชัยวุฒิ แก่นจําปี
OkCherry Channel