Puchar Orląt Przemyskich 2018
Aug 23 – Dec 9, 2018
Zbyszek Bytomski (Owner)
Ilona G
Olena Nesterenko
Łukasz Siemieniec
Dmytro Nesterenko
mladen vasilov
Martin Rosin Sopkov
Nikola Romanov
Матеј Беличев