วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม ชั้น 3 เทศบาลหัวหิน ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะ์ศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ แจ่งกระจ่าง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฎิบัติ รองศาสตราจารย์เล็ก สมบัติ อาจารย์ ดร. สรสิช สว่างศิลป์ และ Ajarn Gwyn Pere Evans เข้าพูดคุยหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กับ เทศบาลหัวหิน โครงการ "หัวหินสร้างสุข" มีนายกนพพร วุฒิกุล กล่าวให้การต้อนรับ มีรองนายกมนตรี ชูภู่ รองปลัด ดร.ศิวัช บุญเกิดผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือโครงการหัวหินสร้างสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการทั้งด้านวิชาการ องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาหัวหินสร้างสุข เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการสังคมผู้สูงอายุและเพื่อสนับสนุนความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกสอนนักศึกษาหรือบุคลากรของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย
Dec 17–20, 2019
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)