ชุดที่ 01 กิจกรรมเดินทางไกล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โครงการโคกหนองนา ตำรวจภูธรจังหวัดเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
Feb 18–19
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Nittaya Suwan
ตื๊อดื๊อดื้อ ตื๊อดือดือ
Yimei Sixtynine
ธีรวัชร ธี
สม ชาย
ภัคภิรมย์ เหล่าอรรคะ
36 ลักษมี ด้วงสุภี
สงคราม จําปานิล