Yoga groups meeting at CGI.
May 9, 2019
Vinod Shah (Owner)
Avinash Kachhy
Suvarna Shah
Nitin Vyas
Panchal Kamal
SHAH H.K.
Dr Shah Shrenik