วันที่ 27 ส.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติค ประจำปี 2563 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติคในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการปัองกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติค ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Aug 27
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)