เรินโต๊ะแหนะ เกาะยาวน้อย มอภ.จห.14253 สภท.1008
Jul 15–16
Sayan Rung (Owner)
ทภก สถาบันภาษาไทย
ภูเก็ต สารานุกรม
รุ่งรัตน์ ทองสกุล
Rung Sayan
aradaardel@gmail.com
pridasmhmayr@gmail.com
thaiphasa@gmail.com