Jun Sota (Owner)
Toru Shibata
Google user
Kunio Sakihara
Kimitaka Sekiguchi