22 สิงหาคม 2562 สัมมนาวิชาการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ "ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Aug 30, 2019
 · 
Shared
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)