12th National Teachers' Day Awards & E-Ceremony
Sep 2, 2020 – Sep 7, 2021
NFED Awards (Owner)
Ajit Rath
MD Abid Ali
Magesh Sankar
Chairman Nfed
Dr.Subhash Shekokar
PT Saravanakumar (PTS)
Dr. Esha Jain
gowri Sankar