GP. Phát Diệm: Thánh lễ Truyền chức Linh mục năm 2017
Sep 18, 2017
Đa Minh Huynh Đoàn (Owner)
Chinh Vu