Award Distribution on 3rd Dec, 2017
Dec 2–3, 2017
QCFI Official (Owner)
piyush gupta
usha akula
Manoj Pai Madhukar
kalaihelvam.N Kalai
Tenish Francis
chandrashekhar Chikkrevaiah